امروز شنبه - 28 دی 1398

کمیسیون صادرات

معرفی

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران، به عنوان تنها نماینده کسب و کار سنگ آهن ایران، تشکلی صنفی است که به منظور بهبود محیط کسب وکار اعضا و توسعه معدنکاری سنگ آهن ایران از سال 1391 تاسیس شده است. این انجمن متشکل از بنگاه های اقتصادی فعال در اکتشاف، استخراج، تولید و فرآوری سنگ آهن، هم اکنون با پوشش 90 درصد سهم بازار سنگ آهن ایران، نقشی بی¬بدیل در انعکاس صدای بنگاه¬های اقتصادی زنجیره ارزش سنگ آهن دارد. حضور مؤثر انجمن در فرآیند سیاستگذاری عمومی و انتقال به موقع و درست نظرات، خواست ها و ترجیحات اعضا به سیاست گذاران طی دوره عمر کوتاه انجمن، منجر به کسب دستاوردهای مهمی، همچون عدم وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن ایران شده است. برگزاری موفق اولین همایش بین¬المللی سنگ آهن ایران و ارائه انواع خدمات توسعه کسب و کار برای اعضا از دیگر دستاورد¬های انجمن از زمان تاسیس بوده است. با سازماندهی کمیسیون¬های اکتشاف، استخراج و فرآوری (تولید)، صادرات، لجستیک و گمرکی، حقوقی، محیط زیست، منابع طبیعی، بیمه، بانکی و سرمایه گذاری¬¬، انجمن گسترش روش¬های جلب مشارکت اعضا¬ و توسعه سرمایه اجتماعی میان بنگاه¬های سنگ آهن ایران را از کارکردهای دائمی خود می¬داند.


لینک فایل صورتجلسه : www.iropex.ir